Pronounce Names

www.pronouncenames.com
lucian is pronounced as - sh in where,

sh is pronounced as sh in ship