Pronounce Names

www.pronouncenames.com
wojcik is pronounced as w oh j ih k where,

w is pronounced as w in win
oh is pronounced as o in so
j is pronounced as j in jug
ih is pronounced as i in it
k is pronounced as k in key