How to pronounce Nikolai?

6 entries

Pronunciation of Nikolai

   Slow

Nikolai is pronounced as N IH K OH L AY

n is pronounced as n in no
ih is pronounced as i in it
k is pronounced as k in key
oh is pronounced as o in so
l is pronounced as l in let
ay is pronounced as ie in tie


Nikolai is pronounced as: Phonetic Spelling:[ N IH K OH L AY ]

N IH K OH L AY
no it key so let lie

Comments:

Pronunciation of Nikolai

NicholaiComments:

Pronunciation of Nikolai in Russia

   SlowLanguage:

Russian


Comments:

Pronunciation of Nikolai in Brazil

   Slow

How to pronounce Nikolai

 YouTube Video:Comments:

Pronunciation of Nikolai

nikolayComments:

Pronunciation of Nikolai

Nick-oh-lieComments:

Top YouTube videos in last 7 days


How to pronounce Ketanji Brown Jackson (American English/US) How to pronounce Ketanji Brown Jackson

5,008 Views

Pronunciation of Sian - Pronounce Names How to pronounce Sian

3,956 Views

How to Pronounce Hughes - PronounceNames.com How to Pronounce Hughes

3,943 Views

How to Pronounce Joaquin - PronounceNames.com How to Pronounce Joaquin

3,832 Views

How to pronounce Jaime - PronounceNames.com How to Pronounce Jaime

2,515 Views

How to pronounce Piotr - PronounceNames.com How to Pronounce Piotr

2,503 Views

How to Pronounce Prague - PronounceNames.com How to Pronounce Prague

2,922 Views